For English version

Informationsfolder

BAKGRUND
SRBpremium är kött efter mjölkkor av rasen Svensk Röd och Vit Boskap (SRB) som är uppfödda enligt utarbetat uppfödningskoncept och som genomgått noggrann selektion efter högt uppställda krav på köttkvalitét. Djuren föds upp enligt svensk djurskyddslag och när de uppnått åldern minst 36 månader och vistats på bete under minst tre säsonger kan ett premiumkött tas fram. Ett kött som är resursklokt då djuren under sin levnadstid både gett mjölk och betat under perioder, vilket bidrar till den biologiska mångfalden. Köttet som selekteras efter högt ställda krav i form av vikt, form- och fettklass på slakteriet utmärker sig som premiumkött då det har naturligt mycket fett insprängt i musklerna. Det insprängda fettet bidrar i sin tur till marmorering och en rik smak.

VAD ÄR SRBPREMIUM?
SRBpremium är nötkött som kommer från stambokförda kor av SRB och som har kalvat minst en gång. Djuren är noga utvalda individer som slutgöds före slakt och sedan selekteras efter slakt. Slaktkroppen måste uppfylla krav på vikt (minimum 300kg), formklass (>O+) och fettklass (>3+).

Urvalskriterier:

  • Djuren ska vara stambokförda i SRB-föreningens stambok
  • Korna ska ha haft minst en kalvning
  • Utevistelse minst sex timmar i sträck i minst 120 dygn per år i södra Sverige och minst 60 dygn per år i norra Sverige
  • Djuren ska vara födda, uppfödda och slaktade inom Sverige, med undantag för den i EU’s art- och habitatdirektiv definierade alpina regionen samt öarna Fårö och Gotska Sandön
  • Foderstat under slutgödning på minst 80 % grovfoder: vallensilage, bete, hö, hösilage, helsädesensilage och majsensilage
  • Slutgödning under minst tre månader
  • Slaktkropp: vikt minimum 300 kg, formklass minimum 0+ samt fettklass minimum 3+

FRAMTAGNING AV SRBPREMIUM
SRB föds upp enligt den svenska modellen och djurskyddslagstiftning med bete från sex månaders ålder. När kviga har kalvat första gången blir hon en ko och börjar producera mjölk. SRB-kon kalvar i intervaller om 13 månader och däremellan producerar hon mjölk. När kon inte längre är lämplig för fler kalvningar behåller man henne för mjölkproduktion så lång tid produktionen håller sig på en normal nivå. Efter en tid minskar mjölkproduktionen och kon börjar lägga på sig hull. Vid denna tidpunkt sinläggs hon och mjölkavkastningen minskar. Det är efter sinläggningen slutgödningen inträder. Under slutgödningen ges de sinlagda mjölkkorna grovfoder som ökar det intramuskulära fettet. För att grovfodret ska ge önskad effekt på köttets egenskaper måste slutgödningen pågå under minst tre månader.


Foto: Bengt Håkansson, lindring.se

FÖRDELAR MED SRBPREMIUM
Köttet från SRB kor är en produkt som tas fram från djur som tjänat i syfte för mjölkproduktion och har en ålder på minst 36 månader. Det innebär att de under sin livstid inte enbart producerat mjölk för mejeriprodukter, utan även bidragit till den biologiska mångfalden genom beteshållning under minst tre perioder. Köttet kommer från djur som bidragit på fler sätt än endast köttproduktion, vilket gör den till en klimatsmart produkt i många avseenden. Köttet kommer från SRB-rasen då det är en ras som förutom sina goda mjölkningsegenskaper även har lättare att sätta fett än motsvarande raser. Fettet lagras såväl intra- och extramuskulärt och ger ett välmarmorerat kött som är rik på smak. Utöver goda egenskaper som mjölkproduktion och köttansättning utmärker sig SRB-kor för att vara friska djur med bra juverhälsa och lätta kalvningar.

SRBpremium är varumärkesskyddat sedan 2020-01-21 hos Patent- och Registreringsverket.

EXCEPTIONELL RÅVARA
Exceptionell råvara är ett kvalitetsintyg som årligen utses av Sveriges kockelit. Råvaruklassen är det högsta i Sverige och endast ett fåtal producenter uppnår detta varje år med sina produkter. Kockarna bedömer köttets utseende, mörhet, saftighet, konsistens och smak. Under 2018 tilldelades sex uppfödare det hedervärda priset och en av dem som fick det åtråvärda intyget var Markus Lindström med sitt kött från mjölkko av rasen SRB. Kon var 114 månader vid slakt och hade under sin levnadstid fött fyra kalvar och levererat 61 000 kilo mjölk. Slutgödningen var under 14 månader och resulterade i ett högklassigt kött.


Markus Lindström med kött från SRB

Läs mer på https://exceptionellravara.se/


Provsmakning

OM SRB-RASEN
SRB-rasen bildades 1928 ur dåvarande föreningarna RSB (Rödbrokig svensk Boskap) och Ayrshireföreningen.

SRB-rasen är en medelstor ko med goda produktionsegenskaper med höga halter av både fett och protein i mjölken. Rasen har unika juverhälsoegenskaper, klövhälsa och god fertilitet. Rasen är väl anpassad för olika typer av system och därmed en välfungerande och lönsam ras. Färgen är röd eller rödvit. SRB-rasen ingår i avelsprogrammet för VikingRed, där även Finsk Ayrshire och Dansk Röd Boskap ingår. Avelsvärderingen utförs av NAV (Nordisk avelsvärdeing) och avelsvärdet utrycks i NTM (Nordic Merit Index).

SRB-föreningen verkar för SRB-rasen och dess uppfödare och har cirka 1 000 medlemmar i hela landet fördelade på 23 klubbar. Föreningen stamboksför SRB-djur inom rasen, ger ut SRB-bladet, informerar på hemsida, Facebook, Instagram och i Husdjur. Föreningen samarbetar nationellt med VäxaSverige, VikingGenetics, NAV (Nordisk avelsvärdering) husdjursföreningarna och Sveriges Lantbruksuniversitet. För internationella samarbeten är SRB-föreningen medlem i ERDB (European RedDairy Breed), IRDBF (International Red Dairy Breed Federation) samt WAF (World Ayrshire Federation). Läs mer om föreningen på www.srb-foreningen.se