Kallelse till Årsmöte med Skånes SRB-klubb torsdagen den 21 mars 2019 med start kl 10,30

Kl 10,30 Studiebesök hos Frans Thomson, Tosthult 1214 Lönsboda 070-4417692

Kl 13,00 Lunch på Helgas restaurang, Glimåkravägen 4 Lönsboda(självkostnads pris)

Kl 14,00 Årsmöte

Anmälan till Skånesemin 0415-19500 senast den 18/3

Välkomna hälsar styrelsen

Dagordning:

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Val av sekreterare för mötet.
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av protokolljusterare.
 6. Godkännande av kallelse till årsmötet.
 7. Verksamhetsberättelse för 2018.
 8. Räkenskapsberättelse för 2018.
 9. Revisorernas berättelse för 2018.
 10. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018.
 11. Antal styrelseledamöter.
 12. Val av ledamöter till styrelsen.
 13. Val av ordförande.
 14. Val av firmatecknare var för sig.
 15. Val av revisorer.
 16. Val av revisor suppleanter.
 17. Val av fullmäktige till SRB-stämman 2019.
 18. Val av valberedningen och sammankallande.
 19. Årsavgiften.
 20. Motioner.
 21. Pris till avkommebedömd tjur.
 22. Skånes SRB-klubbs kopris 2019.
 23. Verksamhetsplan för 2019.
 24. Övriga frågor.
 25. Mötets avslutande.