Kokontrollresultat 2022

KOKONTROLLRESULTAT OCH STATISTIK MJÖLKPRODUKTION

Kokontrollresultatet för 2022 visar på en lägre andel röda kor i förhållande till den totala mängden kor och landar på 31,5 %. Totalt är det 58 307 röda kor med i kokontrollen och bidrar till medeltalen. Mjölk kg ECM sjunker med 165 kg för SRB och medelavkastningen sjunker även för de andra raserna. I en artikel på Tidningen Husdjurs hemsida som publicerades 2022-09-22 skriver Lisbeth Karlsson att en tänkbar anledning till detta kan vara kostnadsläget inom lantbruket med höga foderpriser. Lisbeth skriver också, efter varit i kontakt med Skånesemin och Växa, om att teknikutvecklingen kan ha påverkat att många gårdar som har robot, som bland annat räknar celltal. Några av dessa väljer att lämna kokontrollen, vilket skulle vara en anledning till minskningen av kor.

Men den nedåtgående trenden verkar inte bara innefatta gårdar som går ur kokontrollen för statistik från Jordbruksverket visar att antalet mjölkföretag minskar med 5,4 % i jämförelse mot föregående år. Totalt sett finns det nu 2 795 stycken i Sverige. Samma trend ser man för antalet mjölkkor där minskningen är 1,8 % och landar på 296 543 kor.

Ser man till halterna fett och protein för SRB ligger de på stabilt på höga nivåer även om kg fett + protein, kg minskar något mot föregående år. Siffrorna för fertilitetsegenskaperna hamnar på ungefär samma nivåer som för 2021. Mastit per 100 kor minskar med 0,2 och även det beräknade celltalet minskar. Det som sticker ut för SRB-korna om man jämför med de andra raserna är att de har betydligt lägre antal sjukdomar totalt per 100 kor, att de har en högre ålder vid utgång samt att procenten självdöda/ avlivade kor är betydligt lägre.

Jordbruksverket presenterar i nyskriven rapport om förluster av bland annat nötkött på gården. Där kan man se att 85 % av SRB-korna går till slakt och 13 % är förlust/ avlivning/ självdöd, resterande del är hemslakt. Ser man till respektive siffor för Holstein visar de 80 % till slakt och 17 % förlust/ avlivning/ självdöd.

Kokontollresultaten i siffor, som redovisades i SRB-bladet nr. 3 2022 – se här.


Foto: Fanny Konkoinen