Förra veckan hölls VäxaSveriges avelsråd på LRF-huset i Stockholm.

Representanter från bla Växa:s medlemsområden, rasföreningarna, VikingGenetics och Skånesemin deltog på mötet.

Mötet inleddes med att Emma Carlén redovisade bland annat vilka som beslutar om NTM. Hon presenterade vilka ändringar som gjorts 2017 gällande avelsvärderingen. Det är bla ny avelsvärdering för Övrig hälsa. Övrig hälsa beräknas numera enligt djurmodell vilket innebär att kornas registreringar är med i beräkningen. Det är fem delindex i övrig hälsa: fruktsamhetsbehandlingar tidig och sen, ketos, övriga metaboliska sjukdomar samt ben och klövsjukdomar.

När det gäller metaboliska sjukdomar kommer ett nytt värde BHB (β-hydroxybutyrate) att redovisas i samband med analys av provmjölkningsprov på svenska mjölkprov under 2018 och ingå i avelsvärderingen.

Nytt är också att på Navet https://nordic.mloy.fi/NAVBull/ redovisas nu det fenotypiska värdet för fler egenskaper. Det som nu saknas är mjölkbarhet och kalvningsegenskaper men det beräknas komma under 2018.

Utvecklingsarbete och plan för 2018

Det allra största arbetet är avelsmålsrevideringen av NTM. På en workshop den 18 januari 2018 i Köpenhamn kommer förslag på vikter och ekonomiska kalkyler att redovisas. Ytterligare en workshop kommer att ske i maj och efter beslut i NAV:s styrelse planeras införandet ske i samband med avelsvärderingen i november 2018.

Freddy Fikse från VäxaSverige redovisade hur man arbetar med revideringen. NTM togs i bruk 2008. Under 2018 sker en uppdatering som ska spegla läget 2028. Förutsättningarna är både biologiska och ekonomiska. De ekonomiska beräkningarna bygger på en rekryteringsprocent på 32 % vilket är lägre än för 2008. Detta påverkar åldersfördelningen av kor i besättningen. Det påverkar också användandet av könssorterad sperma och köttrassemin.

Fodereffektivitet är ett mycket intressant område som många avelsföretag jobbar med att ta fram avelsvärde på. Det är framförallt två olika spår man arbetar efter. Antingen foderintag/ecm eller något som kallas residualt foderintag där man jämför aktuellt foderintag med förväntat foderintag. Något som är viktigt i detta sammanhang är kons levande vikt-ev kan det bli ett kommande avelsvärde

Lars-Inge Gunnarsson redovisade VikingGentics beslutade förändring av företagets produktionsstruktur.

Anki Rooth presenterade aktuellt från VäxaSverige. Nytt abonnemang från 1 sep för få avelsvärde på hondjur födda efter tjurar där importören inte betalat för avelsvärdering. Ett fullmaktssystem är sjösatt som innebär att djurägaren via mina sidor kan klicka i om man inte vill få sina siffror publicerade. Simherd är ett nytt webbaserat beslutsverktyg som VäxaSverige kommer att erbjuda sina kunder någon gång under våren 2018. Där kan man bla räkna fram bästa ekonomiska modell i den egna besättningen för andel köttrassemin/könssorterat/konventionell sperma.