Tid: Fredag 23 mars kl. 16.00 Plats: Örnsro, Skara

SRB-ungdomen håller sitt första årsmöte, val av funktionärer,

genomgång av aktuella ämnen och rapporter från våra första aktiviteter.

 Årsmötet tar vid efter SRB-föreningens vårmöte och avslutas i tid till bowlingkvällen.

Välkomna! /Styrgruppen

Dagordning årsmöte SRB-ungdomen

1 Årsmötet öppnas

2 Val av presidium

3 Val av 2 justeringsmän

4 Godkännande av årsmötets utlysning

5 Godkännande av dagordning

6 Styrelsens ansvarsfrihet

7 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

8 Val av styrelseledamöter

9 Val av ordförande

10 Val av valberedning

11 Styrelsens förslag och framställningar

12 Motioner till stämman

13 Övriga frågor

14 Avslutning